راهنمای شستشو

برچسپ (LABEL)های مراقبتی نشانه‌هایی است برای استفاده کنندگان از پوشاک که بهترین راه حل‌های تمیز کردن و نگهداری از آنها را به ما آموزش می‌دهند. این نشانه‌ها برای پارچه، نخ، منسوجات تزئیناتی و سایر منسوجات به کاربرده می‌شود تا ما این اطمینان را کسب کنیم که ظاهر و اندازه پوشاک پس از چندین بار شستشو حفظ می‌شود.
راه حل‌های شما
بسیاری از کشورها استانداردهایی برای اینگونه برچسپ (LABEL)های مراقبتی دارند که هم برای پوشاک و هم برای منسوجات خانگی این استانداردها را رعایت می‌کنند.