اطلاعات تماس شعبه مهستان کرج

کــــرج: میــدان نبــوت، مــرکـــز خریـــد مهستــــان، واحـــد ۱۸۰

شماره تماس:  ۰۲۶-۳۲۵۶۰۱۸۰