کارت عضویت آبی

 
 
 
کارت عضویت آبی جین وست شامل سه سطح است که بصورت زیر ارائه می گردد:

Blue Card

اعطای Blue Card در اولین فاکتور بالای ۲۰۰ هزار تومان
•  دریافت ۸ درصد مبلغ خرید بصورت اعتبار (Credit) و قابل استفاده در خرید از ابتدای ماه بعدی و معتبر تا پایان فصل آینده
•  دریافت هدیه در مناسبت‌های خاص به صورت اعتبار خرید (Credit)

Blue+Level

دستیابی به سطح Blue+ با مجموعه خرید ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
•  دریافت ۱۰ درصد مبلغ خرید بصورت اعتبار (Credit) و قابل استفاده در خرید از ابتدای ماه بعدی و معتبر تا پایان فصل آینده
•  دریافت هدیه در مناسبت‌های خاص به صورت اعتبار خرید (Credit)

Blue2+Level

دستیابی به سطح Blue2+ با مجموعه خرید ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
•  دریافت ۱۲ درصد مبلغ خرید بصورت اعتبار (Credit) و قابل استفاده در خرید از ابتدای ماه بعدی و معتبر تا پایان فصل آینده
•  دریافت هدیه در مناسبت‌های خاص به صورت اعتبار خرید (Credit)